Nakladatelství Pavel Mervart Společnost pro dějiny věd a techniky

Příspěvky zasílejte e-mailem na dvt.redakce@gmail.com

Ke stažení

Citační pravidla

Šablona článku

Šablona článku

Recenzované příspěvky

Článek – každé číslo přináší pravidelně aspoň dva články či studie, které jsou výsledkem původního bádání, přinášejí dosud nepublikované poznatky nebo je z nich patrný originální myšlenkový přínos. Rozsah je omezen na 30 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou); větší rozsah může redakce akceptovat výjimečně na základě specifických věcných důvodů. 

Nepravidelně časopis přináší příspěvky v dalších rubrikách: 

  • Sdělení krátké odborné pojednání přinášející dosud nepublikované poznatky, materiálová studie primárně faktografického či informativně přehledového charakteru, např. komentující nějaký pramen, nebo též reflexivní či vzpomínkový text věcné či dokumentární povahy.
  • Esej nebo úvodník – esejisticky či reflexivně založený příspěvek, např. v podobě úvodního článku k ročníku či tematickému bloku, pokud má věcné opodstatnění a odbornou relevanci.
  • Dokument – odborně komentované ediční zpřístupnění dosud nepublikovaného pramene či dokumentu.
  • Interview – odborně vedený, komentovaný a prameny podložený rozhovor s původním přínosem pro soudobé dějiny vědy.
  • Bibliografie – komentovaná odborně relevantní personální či oborová bibliografie. 

Články a další texty v uvedených rubrikách podléhají oboustranně anonymnímu recenznímu řízení. Každý text je hodnocen alespoň dvěma odborníky, na základě jejich posudků rozhoduje redakční rada časopisu o podmínkách publikování odevzdaného textu. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. 

Všechny recenzované příspěvky zahrnují povinnou strukturu (podle šablony článku výše ke stažení): a) název, b) autor, c) anotace, d) klíčová slova, e) hlavní text s odkazy či seznamem literatury, f) summary, g) afiliace a kontakt autora, f) případně přílohy.

Nerecenzované příspěvky

Mimo recenzní řízení časopis publikuje:

  • Rozsáhlejší či kritické knižní recenze publikací z oboru (kromě bibliografických údajů recenzované práce mohou nést vlastní nadpis) nebo drobnější zprávy o publikacích.
  • Zprávy o nedávných či budoucích akcích z oboru doma i v zahraničí, o výzkumu, popularizaci, vědeckém dění a dalších aktivitách v oborech dějin věd a techniky. 
  • Diskuse ve formě úvahy, komentáře či polemiky k aktuálnímu dění v oboru. 

O odborné relevanci a publikaci těchto příspěvků rozhoduje redakční rada. Recenze a zprávy jsou autorům drobně honorovány.

Předkládání a redakce příspěvků

Autor předkládá příspěvek na adresu redakce (dvt.redakce@gmail.com); ze strany redakce je poté vyrozuměn, zda je příspěvek přijat do recenzního řízení. Doporučujeme autorům, aby se formální úprava předloženého příspěvku co nejvíce blížila podmínkám pro přijetí finálního textu.

Příspěvek na základě recenzního řízení přijatý k publikaci autor odevzdává redakci ve finální podobě upravené podle formálních požadavků a se všemi povinnými náležitostmi, jak jsou uvedeny v šabloně (ke stažení výše na této stránce). Nedodržení uvedených pravidel může být důvodem pro nepřijetí textu k dalšímu redakčnímu zpracování nebo jeho vrácení autorovi k požadovaným formálním úpravám. Finální podobu textu, vzájemně odsouhlasenou mezi autorem a redakcí, autor poté již nemůže dále upravovat. Pouze v případě potřeby je autorovi text předložen ke kontrole po jazykové korektuře.

Autor obdrží náhled sazby ke kontrole a případně nejnutnějším drobným faktickým, technickým či typografickým korekturám (překlepy, omyly, změny v rozsahu slov) a v určeném časově omezeném termínu (obvykle dvou týdnů). V této fázi náhledu a korektury v sazbě není možné příspěvek hlouběji obsahově upravovat, doplňovat či rozšiřovat.

Autor obdrží dva tištěné výtisky čísla časopisu obsahujícího jeho publikovaný příspěvek.