Nakladatelství Pavel Mervart Společnost pro dějiny věd a techniky

Povinnosti redakce

 • Redakce a redakční rada jsou zodpovědné za výběr článků, které budou v časopise publikovány.
 • Při výběru článků se redakce a redakční rada řídí pouze jejich obsahem bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, občanství či politické názory autorů.
 • Redakce a redakční rada se řídí příslušnými právními předpisy, které upravují otázky pomluvy, porušení autorských práv a plagiátorství.
 • Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech pouze jejich autorům, recenzentům, potenciálním recenzentům a členům redakční rady.
 • Nepublikované texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce či redakční rady.

Povinnosti autorů

 • Autoři ručí za originalitu svých prací. Veškeré použití prací jiných autorů musí být opatřeno přesnou citací a/nebo patřičným bibliografickým odkazem.
 • Paralelní postoupení stejného rukopisu více než jednomu časopisu je chápáno jako etický prohřešek a jako takové nepřípustné.
 • V případě, že autor po odevzdání rukopisu redakci zjistí jednu nebo více závažných chyb v argumentaci, citacích či bibliografických odkazech svého textu, je povinen to neprodleně nahlásit redakci a spolupracovat na nápravě.
 • Autor je povinen zapracovat úpravy svého textu na návrh recenzentů během lhůty dohodnuté s redakcí časopisu.

Povinnosti recenzentů

 • Recenzenti pomáhají redakci a redakční radě při rozhodování o zařazení konkrétních studií.
 • Redakce může zprostředkovat podněty jednotlivých recenzentů autorům příslušných studií.
 • Kterýkoli oslovený recenzent, který se necítí být kompetentní k recenzování konkrétní studie nebo který nemůže vypracovat recenzní posudek v přiměřené lhůtě, je povinen toto sdělit redakci.
 • Všechny rukopisy poskytnuté redakci, které procházejí recenzním řízením, jsou považovány za důvěrné dokumenty. Zpřístupnění jejich celého obsahu, kterékoli jeho části nebo jakýchkoli jiných informací třetím osobám je bez výslovného souhlasu autora nepřípustné.
 • Recenzní posudky musí být vypracovány objektivně. Osobní kritika autora je nepřípustná.
 • Recenzenti jasně vysvětlí své případné výhrady vůči rukopisu, které podpoří odpovídající argumentací.
 • Recenzenti uvedou relevantní publikace, které jsou jim známy a které nebyly citovány autorem. Prohlášení, že některá část recenzovaného textu či některý jeho argument byl již publikován, by měl být podložen relevantní citací a odkazem.
 • Recenzent má rovněž povinnost upozornit na podstatnou podobnost recenzovaného textu s jakýmkoli jiným textem, jehož existence je mu známa.
 • Obsah nepublikovaných studií ani kterékoli jeho části nesmí být bez výslovného souhlasu autora recenzentem dále použity. Stejně tak nesmí být recenzentem použity jakékoli informace získané během recenzování.
 • Při výběru recenzentů dbá redakce, aby recenzent nebyl zaměstnancem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů posuzovaného textu, ani jakýmkoliv jiným způsobem vůči autorovi recenzovaného článku v konfliktu zájmů.