Nakladatelství Pavel Mervart Společnost pro dějiny věd a techniky

Vědecký recenzovaný časopis zaměřený na dějiny přírodních a exaktních věd, techniky a věd příbuzných.

Časopis byl založen v roce 1968, vychází čtvrtletně, vydává ho Společnost pro dějiny věd a techniky (založena 1965) s podporou Akademie věd České republiky. Jedná se o hlavní časopis ve svém oboru v České republice. Časopis přijímá příspěvky v češtině nebo v angličtině. Dějiny věd a techniky jsou pravidelně indexovány ve významných mezinárodních vědeckých databázích: ERIH PLUS, CEJSH, EBSCO, atd.

Archiv

ISSN 0300-4414 (print)
ISSN 2788-3485 (online)

Založeno v roce 1968
vychází 4x ročně

vydává ~ Společnost pro dějiny věd a techniky
spolupráce ~ Nakladatelství Pavel Mervart
podpora ~ Akademie věd České republiky
vedoucí redaktor ~ Tomáš Hermann
výkonná redakce ~ Petr Hampl, Lucie Strnadová

dvt.redakce@gmail.com

Zaměření

Časopis se zaměřuje na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, techniky a věd příbuzných zejména v českém a středoevropském kontextu, nemusejí se však nutně omezovat pouze na něj. Vítána jsou také témata o vývoji poznání při aplikacích těchto věd (dějiny medicíny, hornictví, architektury, umění, institucí, vztah vědy a společnosti, vědní politika atd.), případně jejich přesazích ke společenským a humanitním vědám, resp. v rámci teorie, filosofie a sociologie vědy, obecných, kulturních a intelektuálních dějin, dějin vzdělanosti, dějin idejí, pojmů apod.

Časopis pravidelně uveřejňuje primárně nejnovější výsledky původního bádání v podobě článků, v menších nepravidelných rubrikách zařazuje také drobnější materiálová sdělení, odborné diskusní či esejistické příspěvky, komentované dokumenty, bibliografie či interview. Mimo recenzní řízení časopis přijímá recenze publikovaných domácích i zahraničních prací a další stručné zprávy o publikacích, výzkumu, popularizaci, vědeckém dění a dalších aktivitách v oborech dějin věd a techniky.

K tradici časopisu již od jeho založení patří, že každý ročník mění barvu obálky jako symbol multidisciplinarity a metodologické plurality v oboru dějin vědy. Od roku 1991 zdobí obálku časopisu pro daný ročník obrázek zvolený ve vztahu k některému výročí z dějin vědy či techniky. Od roku 2012 tento vybraný motiv doprovází rovněž tematický úvodní článek k danému ročníku. 

Internacionalizace

Časopis je určen pro publikaci článků v češtině nebo v angličtině, například v tematických číslech (viz např. celoanglická čísla 4/2015, 4/2016). Kromě stručného abstraktu následuje na konci každého článku anglické summary, které může být rozsáhlejší a referovat problematiku náročnějším způsobem. Po dohodě s redakcí mohou být například v rámci tematického bloku publikovány články i v jiných národních jazycích (viz např. v čísle 3/2020).

Jak citovat DVT

Zkratka DVT představuje tradiční označení časopisu již od jeho založení v roce 1968, slouží jako jeho zažitá značka či logo a není tedy oficiálním názvem. Pro řádné citace podle povahy odborného textu lze užívat jen celý český název Dějiny věd a techniky, nebo celý bilingvní název Dějiny věd a techniky – History of Sciences and Technology, případně jen celý anglický název s určením místa vydání History of Sciences and Technology (Prague).

Pokyny pro autory